Shri Pipleshwar Mahadev Mandir, Mehsana

Sri Ramanuja Bhadravedi Temple, Hydrabad
June 17, 2017
Shri Jain Mandir, Ummedpur
June 16, 2017
Sri Ramanuja Bhadravedi Temple, Hydrabad
June 17, 2017
Shri Jain Mandir, Ummedpur
June 16, 2017